Energimærkning af bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger blev revideret ved lovnr. 2015-12-29 nr. 1876 der trådte i kraft 1. januar 2016 med det formål at få præciseret, hvem der har forpligtelsen til at få udarbejdet energimærkning i bygninger, der indeholder ejer- eller andelslejligheder. Efterfølgende er udstedt flere bekendtgørelser om energimærkning af bygninger, den seneste bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 trådte i kraft den 4. september 2017. 

 

Hvornår skal der foreligge et energimærke?

Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal energimærkes i følgende tilfælde:

 • Ved salg af en bygning eller en ejerlejlighed
 • Ved udleje af en bygning, en bolig- eller erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en bygning
 • Inden ibrugtagning eller færdigmelding af en ny bygning (gælder dog ikke tilbygninger)

 Dette gælder dog ikke:

 • Visse produktionsbygninger der benyttes erhvervsmæssigt
 • Sommerhuse og kolonihavehuse
 • Garager med plads til en eller to køretøjer, carporte og udhuse
 • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 kvm
 • Bygninger hvor det opvarmede areal er mindre end 60 kvm og højst udgør 25% af det samlede etageareal
 • Bygninger der sælges med henblik på nedrivning
 • Fredede bygninger
 • Bygninger hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm

 

Hvem skal indhente og betale for energimærket?

Ved salg af en ejerlejlighed er det ejerforeningen, der uden beregning skal stille et energimærke til rådighed for ejeren, der omfatter den konkrete ejerlejlighed, hvilket skal ske senest otte dage efter ejerlejlighedsejerens anmodning om energimærke, hvis der allerede er udarbejdet et gyldigt energimærke for bygningen.

Det gælder dog ikke, hvis ejerlejligheden skal energimærkes som en selvstændig enhed, som følge af reglerne om række- kæde- eller dobbelthuse. I disse tilfælde påhviler det den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden at indhente og betale for energimærket.

Hvis en ejer udlejer sin ejerlejlighed, skal ejeren være opmærksom på, at reglerne om udlevering af energimærke til lejer forud for indgåelse af lejekontrakt i udlejningsejendomme også gælder, når der er tale om udlejning af en ejerlejlighed.    

 

Hvad skal have et energimærke?

Et energimærke skal udarbejdes for hver enkelt bygning. Det vil sige, at hvis en samlet ejendom består af flere bygninger, så skal disse bygninger energimærkes selvstændigt.

Bygninger defineres som: En enkeltstående konstruktion med vægge og tag, der i BBR er angivet som en bygning.

Ved række- og kædehus (som er opdelt ved lodret adskillelse mellem enhederne) og dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne) skal hver enhed energimærkes, som var det én bygning.

Hvis der er tale om nyopførte række- og kædehuse eller dobbelthuse kan der udarbejdes et fælles energimærke for flere bygninger, hvis der ved færdigmeldingen forelå en fælles energiramme for disse.

 

Gyldighed

Et energimærke er gyldigt i ti år.

Hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne, vil den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig. 

 

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os

Nyheder

Nyheder pr mail

Få nyheder fra EJL på mail

Nyhedsbrev