Skattefri godtgørelse for bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde i ejerforeninger er ofte frivilligt ulønnet arbejde på trods af at det ofte tager rigtig meget tid. Derfor ønsker nogle ejerforeninger at kompensere deres bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde.

 

Kan man kompensere bestyrelsen for deres arbejde uden at det udløser skat? 

Det fremgår af Ligningsloven § 7 M, at en forening må udbetale en årlig godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer, som er skattefri for modtageren. 

Dette slog Landsskatteretten fast i SKM 2011.577 LSR, hvor det blev anført, at der kan ske udbetaling af skattefri godtgørelser for udgifter til telefon og administration til foreningens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til ligningsloven § 7M i en andelsboligforening, der driver virksomhed med udlejning af fast ejendom.  (Der gælder de samme regler for henholdsvis andelsbolig- og ejerforeninger).

Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som bestyrelsesmedlemmet afholder på andelsboligforeningens vegne, fx udgifter til telefonregning.

Derudover må godtgørelsen ikke overstige de satser, der fastsættes af Skatterådet.

 

Kan man både udbetale en godtgørelse og stille telefon til rådighed for et bestyrelsesmedlem? 

Nej, hvis man får løn for sit arbejde eller får stillet fx telefon, internet eller computer til rådighed, kan der ikke udbetales en skattefri godtgørelse for udgifter som bestyrelsesmedlemmet afholder til tilsvarende ydelser.

Man er altså nødt til at vælge, om man vil udbetale en godtgørelse eller stille ydelser til rådighed.

 

Hvad kan man få godtgørelse for? 

Satserne fremgår af bekendtgørelse 2015.1308

Pr. 1.1.2016 kan man få følgende udbetalt:

  • Kr. 2.350 pr. år til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug.
  • Kr. 1.400 pr. år til administrative omkostninger fx kontorartikler, porto og møder (udokumenterede udgifter)

Ejerforeningen kan vælge at udbetale godtgørelse efter dokumentation i stedet for efter ovennævnte takster, men i samme indkomstår kan der ikke udbetales godtgørelse samtidig med, at udgifterne refunderes efter regning. 

Ved rejser og befordring kan godtgørelse udbetales efter Ligningsloven § 9 A eller man kan refundere bestyrelsesmedlemmets konkrete udgifter efter regning.

For hver udgiftstype må der vælges mellem en skattefri godtgørelse og udgiftsrefusion. 

 

Hvad er konsekvensen, hvis andelsboligforeningen udbetaler en godtgørelse, der overstiger Skatterådets takster? 

Hvis et bestyrelsesmedlem modtager en godtgørelse, der overstiger de fastsatte takster fra Skatterådet, så bliver hele godtgørelsen skattepligtig inkl. den del, der ellers ville have været skattefri.

Dette støttes af SKM 2008.88 LSR, hvor Landsskatteretten udtalte: 

Godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er skattefri for modtageren. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Det fremgår af ligningslovens § 7 M, stk. 1.

A vil ikke kunne udbetale godtgørelser omfattet af ligningslovens § 7 M i tilfælde hvor modtageren samtidig oppebærer løn fra A for andre arbejdsopgaver.

Juridisk Rådgivning

Tlf. 31 73 12 62

Kl. 9.00 - 15.30
Der er tale om telefonisk
rådgivning. Juristerne
besvarer således hverken
på mail eller brev.

Husk at oplyse 

medlemsnummer 

og telefonnummer.

Firmaguide

Juridisk vejledning

Firmaguiden er din indgang

til en liste af firmaer,

der har målrettet deres

ydelser til ejerforeninger

Søg i firmaguiden her

Kurser

Juridisk vejledning

EJL udbyder kurser i jura, drift og

administration omkring ejerforeninger

og emner der kan medvirke til

værdiforøgelse af foreningens ejendom,

såvel som den enkelte lejlighed.

Læs mere her

Juridisk Hotline

Den juridiske rådgivning

hjælper telefonisk vores

medlemmer med at afklare

små og store spørgsmål

Kontakt os